: بروس بوئنو دی مسکیتا آینده ایران را پیش بینی می کند | TED Talk

بروس بوئنو دی مسکیتا آینده ایران را پیش بینی می کند. Share this idea ..... ممکنه توجه تان به چیزهایی که نیازی نیست بدونیم جلب شده باشه، تاریخچه در اینجا اهمیتی نداره. ... من آینده رو براساس گذشته و اطلاعات بدست آمده برآورد نمی کنم. من اطلاعات رو ...

شنبه فال عطسه پرورش ماهی کپی شنبه فال پرورش ماهی کفال